Argiphontes


Argiphontes

ARGIPHONTES, æ, Gr. Ἀργειφόντης, ου, ein Beynamen des Mercurius, welchen er bekam, als er auf Jupiters Veranlassen den Argus umbrachte, als dieser die Io bewachen sollte. Apollod. l. II. c. 1. §. 3. Cf. Ovid. Met. l. I. v. 713. Sieh Argus. Diesem nach kömmt dieser Namen von Ἄργος und φονέυω, ich tödte. Hingegen leiten ihn andere von Ἀργής, eine Schlange, und φονέυω her, daß er also einen bedeutet, der eine Schlange umgebracht: Pausan. ap. Gyrald. Synt. IX. Allein, da nicht gesaget wird, wenn oder was für eine Schlange Mercurius jemals umgebracht habe, so wird solche Ableitung billig verworfen. Noch andere wollen, er sey aus Ἀργός, weiß, und φαίνομαι, ich erscheine, zusammen gesetzet, weil Mercurius alles deutlich zeige und ans Licht bringe, oder auch von ἀργὸς, geschwind, weil er in allen seinen Verrichtungen sehr geschwind sey, Phurnut. de N.D. c. 16. noch anderer eben so weit gesuchter Ableitungen zu geschweigen.


http://www.zeno.org/Hederich-1770.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Argiphontes — (gr.), Beiname des Hermes, als Tödter des vieläugigen Argos (s.d. 2) …   Pierer's Universal-Lexikon

  • ARGIPHONTES — Mercurii cognomen ab Argo, centoculo Iûs custode, quem, Iovis iuslu, interfecit. Mythologi interpretantur Argum sphaeram esse stellatam, quod illi insit species quaedam caelestium oculorum: Io autem terram esle volunt, quam Aegyptii in… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • Hermes — For other uses, see Hermes (disambiguation). Hermes So called “Logios Hermes” (Hermes,Orator). Marble, Roman copy from the late 1st century CE early 2nd century CE after a Greek original of the 5th …   Wikipedia

  • List of albedo features on Mercury — This is a list of the albedo features of the planet Mercury as seen by early telescopic observation.Early telescopic observations of Mercury were based on the assumption that Mercury keeps one of its faces permanently turned toward the Sun,… …   Wikipedia

  • Argos [1] — Argos, 1) Sohn des Apis (Zeus u. der Niobe), König. von Argos (s.d.); durch Euadne Vater des Iasos, Piranthos, Epidauros u. Kriasos. 2) Argos Panoptes (d.i. der Ganzäugige, Umsichtige), Sohn Arestors, war von ungeheuerer Stärke u. hatte am ganzen …   Pierer's Universal-Lexikon

  • Argeiponths — Ἀργειφόντης, ου, sieh Argiphontes …   Gründliches mythologisches Lexikon

  • Argvs [1] — ARGVS, i, (⇒ Tab. XVIII.) Agenors, Apollod. lib. II. c. 1. §. 2. oder, nach andern, Arestors, Asclepiades ap. eumd. l. I. §. 13. & Ovid. Metam. I. v. 624. oder auch des Inachus Sohn, Pherecydes ap. Apollod. l. c. war über und über voller Augen,… …   Gründliches mythologisches Lexikon

  • Mercvrivs — MERCVRIVS, i, Gr. Ἐρμῆς, ου, (⇒ Tab. X. & ⇒ XV.) 1 §. Namen. Den lateinischen Namen hat er am richtigsten von Merx, mercis, Waare. Festus l. XI. p. 237. & Serv. ad Virg. Aen. IV. v. 638. Es sind also nichts, als weit gesuchte Dinge, wenn ihn… …   Gründliches mythologisches Lexikon


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.