πρό-κροσσος

πρό-κροσσος, auch 3 Endgn, wie Mauerzinnen hervorragend; so heißen Il. 14, 35 die Schiffe πρόκροσσαι, die aufs Land gezogen und so neben einander gestellt sind, daß ihre hohen Hintertheile eine Art Mauer mit vorspringenden Zinnen bilden; Aristarch erklärte hier προκρόσσας τὰς κλιμακηδὸν νενεωλκημένας ἑτέρας πρὸ ἑτέρων, ὥςτε ϑεατροειδὲς φαίνεσϑαι τὸ νεώλκιον· κρόσσαι γὰρ αἱ κλίμακες, s. Lehrs Aristarch. ed. 2 p. 225; πρόκροσσαι ἐς πόντον, Schiffe, die mit den Schnäbeln gegen das Meer zu gewendet sind, Her. 7, 188, und 4, 152 heißt es von hervorragenden Greifenköpfen, welche als Emfassung rings um den Rand eines Gefäßes herumstehen, πέριξ αὐτοῠ γρυπῶν κεφαλαί οἱ πρόκροσσοί εἰσιν; Schweigh. will in beiden Stellen eine andere eigenthümliche Stellung verstanden wissen, in quincuncem, par echelons. – Ueberh. in einer Reihe neben einander stehend u. vorragend, auch übertr., ἐξορμήσαντες ἐπ' αὐτὸν ἐβοηδρόμ ουν πρόκροσσοι φερόμενοι ἐπὶ τὸν κίνδυνον, Ath. I, 30 a, von Mehreren, die sich der Reihe nach, Einer nach den Andern, in eine Gefahr stürzen. Bei Opp. Hal. 4, 606 sind ἄκανϑαι πρόκροσσαι hinter einander oder dicht in einer Reihe stehende; συνδέσεις οὐ περιφερεῖς, ἀλλὰ πρόκροσσαι, Democrit. bei Theophr. de sensu p. 42.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • πρόκροσσος — ον, Α συν. στον πληθ. πρόκροσσοι, αι, α, και πρόκροσσοι, α 1. (ιδίως για πλοία) αυτοί που είναι παρατεταγμένοι κατά κανονικά διαστήματα, σε σειρές (α. «πρόκροσσαι ἐς πόντον ἐπί ὀκτώ» παρατεταγμένα [τα πλοία] με τις πρώρες προς το πέλαγος σε βάθος …   Dictionary of Greek

  • υπόκροσσος — ον, Α πρόκροσσος*. [ΕΤΥΜΟΛ. < ὑπ(ο) * + κροσσαί «οι επάλξεις τών τειχών, βαθμίδες, σκαλοπάτια» (πρβλ. πρό κροσσος)] …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.