επανέλκω

  • 1 επανέλκω — ἐπανέλκω (Α) ανέλκω, τραβώ έξω, στην ξηρά («ἐπανελκύσαντες τὴν ναῡν», Αρρ.) …

    Dictionary of Greek

  • 2 έλκω — και ελκύω (AM ἕλκω και ἑλκύω) 1. σέρνω, τραβώ κάποιον ή κάτι προς το μέρος μου 2. προσελκύω, σαγηνεύω 3. (για πλοίο) καθελκύω, τραβώ από την ξηρά στη θάλασσα 4. (για πλοίο) ρυμουλκώ 5. (για άροτρο, άμαξα, μηχανή) κινούμαι προς τα εμπρός,… …

    Dictionary of Greek

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.